Oferta szkoleniowa

(zajęcia przeznaczone dla opiekunów faktycznych)

 PROWADZĄCY:

Radca prawny Kamil Płowucha, specjalizujący się w prawie administracyjnym i rodzinnym

 CEL: 

Celem warsztatów będzie uświadomienie praw przysługujących opiekunom i osobom niepełnosprawnym oraz pacjentom, wynikających z obecnie obowiązujących przepisów prawa. Omówienie sposobu korzystania z przysługujących uprawnień oraz wskazanie gdzie, u kogo i jakiego rodzaju pomocy można szukać.

KORZYŚCI:

Uczestnicy:

 1. dowiedzą się kto może być uznany za osobę niepełnosprawną i jakie kryteria dana osoba musi spełnić i jak oraz gdzie o przyznanie takiego statusu należy się starać.
 2. poznają na czym polega procedura ubezwłasnowolnienia i jakie dokumenty w tym celu są wymagane.
 3. zostaną zapoznani z wszelkiego rodzaju świadczeniami, które opiekun lub podopieczny może uzyskać (świadczenie pielęgnacyjne, dodatek pielęgnacyjny, zasiłek opiekuńczy,  zasiłek dla opiekuna, zasiłek pielęgnacyjny, usługa opiekuńcza).
 4. dowiedzą się o prawach pacjenta i wynikających z nich uprawnieniach.

Środki dydaktyczne: Prezentacja multimedialna,  wykład.

 CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 4 godziny zegarowe.

Prowadzący:

Mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

Aleksandra Wielik-Nowak, ratownik medyczny Dariusz Nowak

TEMAT ZAJĘĆ: SZKOLENIE CERTYFIKOWANE DLA DOROSŁYCH Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY (PRZEZNACZONE DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH)

 CEL: Uświadomienie uczestnikom celowości udzielania pierwszej pomocy i podjęcia działań ratujących życie.  Zdobycie, poszerzenie wiedzy dotyczącej podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy zgodnie z Wytycznym Europejskiej Rady Resuscytacji 2015

 • Uczestnicy znają zagadnienie prawne dotyczące pierwszej pomocy.
 • Potrafią ocenić poszkodowanego wg. schematu ABC.
 • Znają zasady wykonywania resuscytacji krążeniowo –oddechowej.
 • Potrafią udzielić pomocy w zadławieniu.
 • Znają zasady postępowania w urazach, amputacjach, ranach, krwawieniach, oparzeniach.
 • Znają zasady postępowania w zagrożeniach środowiskowych (porażenie prądem, użądlenia, ukąszenia, wychłodzenie/przegrzanie organizmu).
 • Potrafią rozpoznać i postępować w stanach zagrożenia życia (nagłe zatrzymania krążenia, udar mózgu, napad drgawkowy, hipo/hiperglikemia, zatrucia, omdlenia, przegrzanie organizmu, duszność, ból w klatce piersiowej).

Środki dydaktyczne: Prezentacja multimedialna, pokaz i nauka resuscytacji na fantomach, ćwiczenie pozycji bezpiecznej oraz umiejętności przekładania leżącego na brzuchu do pozycji bezpiecznej.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 5 godzin zegarowych.

METODY:  wykład, prezentacja, pokaz, ćwiczenia.

Koszt szkolenia łącznie z   certyfikatami : 2000,00 (dwa tysiące złotych brutto).

 

Prowadząca:

dr n.med. Anna Klatkiewicz (psycholog, psychoterapeuta, coach), pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 CEL SZKOLENIA:

1h

 1. Analiza stosowanych metod zapobiegania wypaleniu zawodowemu przez opiekunów formalnych pod kątem ich efektywności.
 2. Wyjaśnienie wątpliwości i analiza problemów.

 4 h – Dobra komunikacja podstawą dobrych relacji i współpracy

 1. Wprowadzenie pojęcia otwartej komunikacji i jej znaczenia w osiąganiu sukcesu w porozumiewaniu się.
 2. Podstawowe zasady umiejętnego komunikowania się:
  • Zasady umiejętnego mówienia
  • Zasady umiejętnego zadawania pytań
  • Zasady umiejętnego słuchania
  • Zasady wyrażania zrozumienia
 3. Wprowadzenie pojęcia aktywnego słuchania i jego znaczenia w porozumiewaniu się i poprawnej komunikacji.
  • Elementy aktywnego słuchania
 4. Zasady dobierania komunikatów do odbiorców pod względem ich sposobu odbierania i przekazywania informacji.
 5. Najczęstsze bariery w komunikacji i sposoby ich przezwyciężania.
 6. Zasady skutecznego komunikowania się z podopiecznym.
 7. Motywowanie poprzez udzielanie informacji zwrotnej (feedbacku).
 8. Zasady otrzymywania informacji zwrotnej.

 Czas Szkolenia:

5 godzin zegarowych

Newsletter