Pierwsza pomoć - kurs dla opiekunów faktycznych

Prowadzący:

Mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

Aleksandra Wielik-Nowak, ratownik medyczny Dariusz Nowak

TEMAT ZAJĘĆ: SZKOLENIE CERTYFIKOWANE DLA DOROSŁYCH Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY (PRZEZNACZONE DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH)

 CEL: Uświadomienie uczestnikom celowości udzielania pierwszej pomocy i podjęcia działań ratujących życie.  Zdobycie, poszerzenie wiedzy dotyczącej podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy zgodnie z Wytycznym Europejskiej Rady Resuscytacji 2015

  • Uczestnicy znają zagadnienie prawne dotyczące pierwszej pomocy.
  • Potrafią ocenić poszkodowanego wg. schematu ABC.
  • Znają zasady wykonywania resuscytacji krążeniowo –oddechowej.
  • Potrafią udzielić pomocy w zadławieniu.
  • Znają zasady postępowania w urazach, amputacjach, ranach, krwawieniach, oparzeniach.
  • Znają zasady postępowania w zagrożeniach środowiskowych (porażenie prądem, użądlenia, ukąszenia, wychłodzenie/przegrzanie organizmu).
  • Potrafią rozpoznać i postępować w stanach zagrożenia życia (nagłe zatrzymania krążenia, udar mózgu, napad drgawkowy, hipo/hiperglikemia, zatrucia, omdlenia, przegrzanie organizmu, duszność, ból w klatce piersiowej).

Środki dydaktyczne: Prezentacja multimedialna, pokaz i nauka resuscytacji na fantomach, ćwiczenie pozycji bezpiecznej oraz umiejętności przekładania leżącego na brzuchu do pozycji bezpiecznej.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 5 godzin zegarowych.

METODY:  wykład, prezentacja, pokaz, ćwiczenia.

Koszt szkolenia łącznie z   certyfikatami : 2000,00 (dwa tysiące złotych brutto).

 

Newsletter