"Szkolenie dla opiekunów faktycznych seniora w DPS"

Szkolenie przeznaczone dla opiekunów faktycznych, sprawujących opiekę nad seniorem w placówkach opiekuńczych oraz w warunkach domowych

 Szkolenie przygotowane wspólnie z Katedrą Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu. 

 Schemat szkolenia 16 godzinnego (wariant dla 10 osób):

 1. Wykład połączony z pokazem (3 godziny)

Spotkanie z dr n. med. Ewą Zasadzką – pracownikiem naukowym Katedry Geriatrii i Gerontologii UM w Poznaniu.

Temat zajęć: Podstawy geriatrii i specyfika pacjenta niepełnosprawnego z uwzględnieniem zasad zapobiegania sarkopenii

Cel spotkania:

 • Zapoznanie ze specyfiką procesu starzenia
 • Zapoznanie z najczęściej występującymi dolegliwościami i objawami chorobowymi u osób starszych oraz omówienie takich jednostek jak choroba Alzhaimera i Parkinsona.
 • Umiejętność różnicowania i reagowania w nagłych sytuacjach
 • Specyfika postępowania z pacjentem cierpiącym na otępienie
 • Opieka nad pacjentem leżącym oraz dyskusja nad aktualnymi problemami spotykanymi podczas opieki nad chorą osobą starszą

    2. Wykład połączony z ćwiczeniami (3 godziny)

Mgr pielęgniarstwa Aleksandra Wielik-Nowak, specjalista w dziedzinie ratownictwa medycznego prowadzi zajęcia z podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia (zgodnie z Wytycznym Europejskiej Rady Resuscytacji  z 2010r. )

Temat zajęć: Wybrane zagadnienia z pierwszej pomocy dla osób dorosłych

Cel spotkania:

 • Uświadomienie uczestnikom celowości udzielania pierwszej pomocy i podjęcia działań ratujących życie.
 • Uczestnicy znają zagadnienie prawne dotyczące pierwszej pomocy.
 • Potrafią ocenić poszkodowanego wg. schematu ABC.
 • Znają zasady wykonywania resuscytacji krążeniowo –oddechowej.
 • Potrafią udzielić pomocy w zadławieniu.
 • Znają zasady postępowania w urazach, amputacjach, ranach, krwawieniach, oparzeniach.
 • Znają  zasady postępowania w zagrożeniach środowiskowych (porażenie prądem, użądlenia, ukąszenia, wychłodzenie/przegrzanie organizmu).
 • Potrafią  rozpoznać i postępować w sytuacji nagłego zachorowania (nagłe zatrzymania krążenia, udar mózgu, napad drgawkowy, hipo/hiperglikemia, zatrucia, omdlenia, przegrzanie organizmu, duszność, ból w klatce piersiowej).
 • Wykład połączony z warsztatami (4 godziny)

Spotkanie z dr n. med. Anną Klatkiewicz, psychologiem i psychoterapeutą, couchem – pracownikiem naukowym Katedry Geriatrii i Gerontologii UM w Poznaniu.

Temat zajęć:  Psychologiczne aspekty sprawowania funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej lub starzejącej się z elementami komunikacji interpersonalnej

Cel spotkania:

 • Nabycie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z osobą podopieczną.
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji interpersonalnych w relacji z osobą podopieczną.
 • Zwiększenie świadomości obciążenia emocjonalnego i fizycznego związanego z wypełnianiem roli asystenta osoby niepełnosprawnej lub starzejącej się.
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i sytuacją przeciążenia.

Przewidywane efekty kształcenia:

Po zakończonych zajęciach uczestnik / uczestniczka zajęć będzie:

 • Znać i rozumieć podstawowe trudności związane z opieką nad osobą niepełnosprawną, bądź starzejącą się.
 • Znać i rozumieć podstawowe potrzeby i różne sposoby ich okazywania przez osoby niepełnosprawne, bądź starzejące się.
 • Znać i rozumieć podstawowe zasady nawiązywania kontaktu z osobami podopiecznymi.
 • Znać i rozumieć sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych pomiędzy asystentem a osobą podopieczną.
 • Znać i rozumieć pojęcie: zespołu przewlekłego przemęczenia, przewlekłego stresu i wypalenia zawodowego.
 • Rozumieć potrzebę i konieczność dbania o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne podczas wypełniania roli osoby opiekującej się innymi.
 • Znać zagrożenia wynikające z zaniedbania własnych potrzeb fizycznych i psychicznych, podczas sprawowania opieki nad innymi.
 • Znać sposoby radzenia sobie ze stresem i przeciążeniem.
 • Posiadać umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z osobą podopieczną.
 • Posiadać umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji interpersonalnych z osobą podopieczną lub jej bliskimi.
 • Posiadać umiejętność radzenia sobie ze stresem i w sytuacji przeciążenia.

Treści kształcenia:

 • Sytuacja psychologiczna osoby korzystającej z opieki asystenta.
 • Sytuacja psychologiczna asystenta osoby niepełnosprawnej lub umierającej.
 • Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Komunikaty nie - wprost.
 • Zespół przewlekłego stresu, przewlekłego przemęczenia, wypalenie zawodowe – pojęcia, przyczyny, zapobieganie, leczenie.

      3. Zajęcia praktyczne (6 godzin)

Spotkanie z lic. pielęgniarką Katarzyną Waraczewską-Wiese, dyplomowaną pielęgniarką w zakresie opieki geriatrycznej i długoterminowej opieki rehabilitacyjnej, specjalistą w leczeniu ran i odleżyn.

Temat zajęć:  Warsztaty z codziennej opieki nad seniorem i osobą leżącą

1. Ocena podstawowych i złożonych czynności dnia codziennego

- omówienie poszczególnych czynności w skali ADL i IADL

- mobilność podopiecznego wg skali ADL

- zaprojektowanie planu opieki

 2. Zabiegi pielęgnacyjne

 • Toaleta seniora - mycie całego ciała w łóżku ( przygotowanie niezbędnych przyborów, nauka kolejności mycia, zapobieganie wyziębieniu ciała, zabiegi pielęgnacyjne zapobiegające niedokrwieniu i łuszczeniu skóry)

- toaleta intymnych części ciała ( stosowanie podkładów, zakładanie pielucho – majtek u osoby leżącej)

- pielęgnacja stóp i paznokci ( dokładna obserwacja zmian skórnych, zapobiegania wrastaniu paznokci, pielęgnacja pięt u osób leżących)

- mycie głowy w łóżku – stosowanie domowych sposobów ułożenia do przeprowadzenia zabiegu mycia włosów, zastosowanie specjalnych wanienek do mycia głowy, zwrócenie uwagi na zmiany skórne lub inne zanieczyszczenia skóry głowy

- higiena jamy ustnej ( zapobieganie stanom zapalnym jamy ustnej, stosowania płynów ziołowych.

 • Metody ubierania i rozbierania osoby leżącej.

3. Sposoby zmian pozycji podopiecznego w łóżku oraz przenoszenie go z łóżka  do wózka i odwrotnie.

4. Profilaktyka przeciwodleżynowa

              - pozycje ułożeniowe ( omówienie różnych możliwości ułożenia seniora, nauka zmiany pozycji, omówienie sposobów unikania nadmiernego wysiłku                opiekuna)

               - zabiegi poprawiające ukrwienie skóry (masaż, oklepywanie)

               - udogodnienia zapobiegające powstawaniu otarć i odleżyn (krążki, wałki,                poduszki żelowe, drabinki)

               - zabiegi higieniczne ( pielęgnacja miejsc szczególnie narażonych na powstanie       odleżyny ) oraz ćwiczenia usprawniające ( oddychanie, dmuchanie, ugniatanie       piłeczki itp.)

               - prezentacja najnowszych plastrów, żeli, itp. Pomagających w leczeniu odleżyn.

5. Prezentacja sprzętów ułatwiających życie seniora, poruszanie się, opiekę nad seniorem: toaleta, karmienie, itp.

Szkolenie kończy się sprawdzeniem nabytej wiedzy  (teoretycznie i praktycznie). Na zakończenie szkolenia wszyscy otrzymują certyfikat uczestnictwa w wyżej omawianym szkoleniu z określeniem jego zakresu tematycznego i czasowego. Certyfikat podpisują: Kierownik Katedry Geriatrii UM oraz Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu. Każdy otrzymuje także podręcznik przygotowany specjalnie dla opiekunów seniora z niepełnosprawnością.

Koszt jednej godziny szkolenia wraz z materiałami i certyfikatem wynosi 400,00 (słownie czterysta złotych)

Newsletter