"Psychologiczne aspekty sprawowania funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej lub starzejącej się z elementami komunikacji interpersonalnej"

Prowadzący: dr n. med. Anną Klatkiewicz, psycholog, psychoterapeuta – pracownik naukowym Katedry Geriatrii i Gerontologii UM w Poznaniu.

Cel spotkania:

 • Nabycie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z osobą podopieczną.
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji interpersonalnych w relacji z osobą podopieczną.
 • Zwiększenie świadomości obciążenia emocjonalnego i fizycznego związanego z wypełnianiem roli opiekuna osoby niepełnosprawnej lub starzejącej się.
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i sytuacją przeciążenia.

Przewidywane efekty kształcenia:

Po zakończonych zajęciach uczestnik / uczestniczka zajęć będzie:

 • Znać i rozumieć podstawowe trudności związane z opieką nad osobą niepełnosprawną, bądź starzejącą się.
 • Znać i rozumieć podstawowe potrzeby i różne sposoby ich okazywania przez osoby niepełnosprawne, bądź starzejące się.
 • Znać i rozumieć podstawowe zasady nawiązywania kontaktu z osobami podopiecznymi.
 • Znać i rozumieć sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych pomiędzy asystentem a osobą podopieczną.
 • Znać i rozumieć pojęcie: zespołu przewlekłego przemęczenia, przewlekłego stresu i wypalenia zawodowego.
 • Rozumieć potrzebę i konieczność dbania o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne podczas wypełniania roli osoby opiekującej się innymi.
 • Znać zagrożenia wynikające z zaniedbania własnych potrzeb fizycznych i psychicznych, podczas sprawowania opieki nad innymi.
 • Znać sposoby radzenia sobie ze stresem i przeciążeniem.
 • Posiadać umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z osobą podopieczną.
 • Posiadać umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji interpersonalnych z osobą podopieczną lub jej bliskimi.
 • Posiadać umiejętność radzenia sobie ze stresem i w sytuacji przeciążenia.

Treści kształcenia:

 • Sytuacja psychologiczna osoby korzystającej z opieki asystenta.
 • Sytuacja psychologiczna asystenta osoby niepełnosprawnej lub umierającej.
 • Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Komunikaty nie - wprost.
 • Zespół przewlekłego stresu, przewlekłego przemęczenia, wypalenie zawodowe – pojęcia, przyczyny, zapobieganie, leczenie.

Czas trwania warsztatów:

4 godziny zegarowe

Newsletter